โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

                         แสดงจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น    ปีการศึกษา   ๒๕๕๗

 

 

ที่

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

 

รวม

 

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

อนุบาลปีที่ 

อนุบาลปีที่ 

อนุบาลปีที่  ๓

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๒

๑๕

๑๔

๑๖

๑๓

๑๐

๑๖

๑๙

๑๙

๑๑

๑๐

๑๓

๑๗

๑๖

๑๐

๑๙

๑๙

๑๑

๒๔

๒๙

๒๒

๑๘

๒๑

๒๖

๓๖

๒๗

ข้อมูล ณ  ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๗

 

รวม

๑๕๗

๑๐๔

๒๖๒

 

อนุบาล 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.48 KB
อนุบาล 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.48 KB
ประถมศึกษาปีที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.36 KB
ประถมศึกษาปีที่ 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.66 KB
ประถมศึกษาปีที่ 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.36 KB
ประถมศึกษาปีที่ 4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.69 KB
ประถมศึกษาปีที่ 5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.96 KB
ประถมศึกษาปีที่ 6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.06 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.02 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.19 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.41 KB