โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติการประจำปี
โครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.7 KB
โครงการการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.41 KB
โครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.26 KB
โครงการโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.81 KB
โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.18 KB
โครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.11 KB
โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.81 KB
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.5 KB
โครงการเปิดโลกแหล่งเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.94 KB
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.88 KB
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.08 KB
โครงการพัฒนาบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.26 KB
โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.18 KB
โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.35 KB
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.05 KB
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.29 KB
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.96 KB
โครงการวันสำคัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.2 KB
โครงการส่งเสริมการอ่านและการคิดวิเคราะห์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.09 KB
โครงการส่งเสริมจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ชั้นเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.8 KB
โครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและการออกกำลังกาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.29 KB
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.22 KB
โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถและทักษะเบื้องต้นของเด็กปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.23 KB
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143 KB
โครงการอาหารกลางวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.48 KB
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.22 KB