โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารทั่วไป
ข้อมูลทะเบียนนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266 KB
คำขอใช้อาคารสถานที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.5 KB
แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาระยะที่ 1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.5 KB
แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB
แบบเก็บข้อมูลบุคลากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 458.5 KB
แบบบค.ต่างๆ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.29 KB
แบบบันทึกข้อความ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB