ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23 KB
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108 KB
บันทึกขอใช้บริการเครื่องดื่ม อาหารว่างและห้องประชุม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.5 KB
แบบคำขอรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.99 KB
แบบนำฝากเงิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.35 KB
แบบใบเบิกสวัสดิการการศึกษาของบุตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.15 KB
แบบใบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.86 KB
แบบประมาณการวัสดุ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.5 KB
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.5 KB
ใบนำฝากเงินประกันสัญญา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.35 KB
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33 KB
ใบสำคัญรับเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
สัญญายืมเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.5 KB
เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29 KB