โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (VISION)

                     

       “ภายในปี ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูมีคุณภาพตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บริหารร่วมสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”     

     

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.55 KB