โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 

          ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ๒. พัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

          ๓. พัฒนาผู้บริหารให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

          ๔. ส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๕. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรม/วิธีการที่หลากหลาก

          ๖. พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

          ๗. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข็มแข็ง

          ๘. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

          ๙. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่โรงเรียนกำหนด

๑๐ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

เป้าประสงค์

 

๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษากำหนด

๒.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๓.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๔.  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๕.  สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรม/วิธีการที่หลากหลาก

๖.  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

๗.  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข็มแข็ง

๘.  สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๙.  สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่โรงเรียนกำหนด

๑๐. สถานศึกษามีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.53 KB