ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางดารัตน์ สังแดหวา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายสุวิชา คีรีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวศิราพร วังขุนพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางนุชนาถ ชมช่วยธานี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป