โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางดารัตน์ สังแดหวา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางแสงเดือน เจริญฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวศิราพร วังขุนพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางนุชนาถ ชมช่วยธานี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป