โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนาเสตร์ หวอตะเห
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-9783436
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล หมาดหวา
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 084-8603926
ชื่อ-นามสกุล : นายมณัส ใบหมาด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 089-2998306
ชื่อ-นามสกุล : นายไมตรี วิเศษศาสน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 081-0800218
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.เดชาธร ทวีกุลเกาะสมัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 084-9643111
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร หาบหา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศาสนา
เบอร์โทร : 082-2658375
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา เชื้อเพ็ชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 080-6047532
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ เสียงเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 087-2773645
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
เบอร์โทร : 089-8715573, 075-217281