โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมในช่องทางออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5) 16 เม.ย. 64
ปัจฉิมนิเทศ 2563 (อ่าน 18) 09 เม.ย. 64
OPEN HOUSE & ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 23) 08 เม.ย. 64
ต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติราชการ (อ่าน 17) 08 เม.ย. 64
กิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (อ่าน 44) 30 มี.ค. 64
โครงการนิทรรศการการเรียนรู้พลังงาน (Clean Energy Tempoporary Exhibition) (อ่าน 49) 26 มี.ค. 64
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) (อ่าน 91) 17 มี.ค. 64
การแนะแนวศึกษาต่อให้กับโรงเรียนบ้านแหลม (อ่าน 81) 10 มี.ค. 64
การมอบเกียรติบัตรให้กับให้กับครูที่ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุขและครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2564 (อ่าน 116) 09 มี.ค. 64
รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3240) 28 ต.ค. 63
อบรมโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 (อ่าน 3234) 15 ต.ค. 63
อบรมโครงการการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 (อ่าน 3251) 15 ต.ค. 63
อบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมฟักทอง (อ่าน 3245) 15 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (อ่าน 3196) 15 ต.ค. 63
รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 3175) 15 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (อ่าน 3177) 15 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (อ่าน 3151) 15 ต.ค. 63
รับการประเมินภายนอกจากสมศ. ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2563 (อ่าน 3150) 15 ต.ค. 63
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3677) 28 ม.ค. 63
รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 3145) 10 ม.ค. 63
รับนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 3906) 18 ก.พ. 62
ปรกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้าง ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 4506) 21 พ.ย. 60
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง ฟ1/42(สนามฟุตบอล) โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม (อ่าน 4678) 20 พ.ย. 60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 4527) 15 พ.ย. 60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 4546) 31 ต.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 4691) 04 ต.ค. 60
รายงานผลการดำเนินงานเรีื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 4442) 03 ต.ค. 60
ราคากลางจัดซื้อวัสดุโครงการห้องสมุดโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม (อ่าน 4617) 08 พ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโครงการห้องสมุดโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม (อ่าน 4820) 08 พ.ค. 60
ราคากลางจัดซื้อตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม (อ่าน 4588) 09 ม.ค. 60
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม (อ่าน 4360) 30 ธ.ค. 59
ราคากลางปรับปรุงอาคารสถานที่ (อ่าน 4503) 07 ธ.ค. 59
ราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 4486) 25 พ.ย. 59
ราคากลางขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (อ่าน 4445) 21 พ.ย. 59
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 และสนากีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม (อ่าน 4337) 03 พ.ย. 59
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเท้า หน้าอาคารเรียน (อ่าน 4520) 03 พ.ย. 59
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4(ห้องส้วม 4 ที่นั่ง)และห้องส้วมหญิง 4 ที่/49 (อ่าน 4433) 03 พ.ย. 59
ประกาศ ประกวดราคาจ้างอาคารห้องสมุด ICT (อ่าน 4619) 03 พ.ย. 59
ราคากลางก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) และส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 (อ่าน 12717) 31 ต.ค. 59
ราคากลางก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 และสนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม (อ่าน 5556) 31 ต.ค. 59