โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจวน นาคพล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2473-2477
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ สุทธินนท์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2478-2479
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัคร ราชสมบัติ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2480-2480
ชื่อ-นามสกุล : นายเพียร โชติกมาศ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2481-2481
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่ง เป้าทอง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2481-2488
ชื่อ-นามสกุล : นายสอด สิทธิการ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2489-2490
ชื่อ-นามสกุล : นายออง อรรถสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2491-2492
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทร เพ็ชรแก้ว
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2493-2493
ชื่อ-นามสกุล : นายทนุ เลิศสกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2493-2493
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก มีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2493-2502
ชื่อ-นามสกุล : นายโอภาส สิงห์สังข์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2503-2503
ชื่อ-นามสกุล : นายเจตน์ ส่งแสง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2504-2511
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธี ยกส้าน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2512-2521
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร สีหะเนิน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2522-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายจารุวัตร เอ้งฉ้วน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2526-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ สหวิศิษฐ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ วงศ์อภิชาติ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายปลื้ม ขุนทอง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2532-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล สันติรักษ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ อมรกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรไชย โสภาพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555-2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561-ปัจจุบัน