ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางแสงเดือน เจริญฤทธิ์
ประธานอนุกรรมการ

นางปิ่นมณี ชัยวงศ์
อนุกรรมการและเลขานุการ