ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดารัตน์ สังแดหวา
ประธานอนุกรรมการ

นางแสงเดือน เจริญฤทธิ์
อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวไซเด๊าะ เอียดวารี
อนุกรรมการ