โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางดาวเรือง พุฒนวล
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวสุวิณี เอียดจุ้ย
อนุกรรมการ

นางวินิตย์ มากมา
อนุกรรมการและเลขานุการ