ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางดาวเรือง พุฒนวล
ประธานอนุกรรมการ

นางวินิตย์ มากมา
อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวสุวิณี เอียดจุ้ย
อนุกรรมการ