ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวิชา คีรีรัตน์
ประธานอนุกรรมการ

ว่าที่ ร.ต.มานะ เกตุพจน์
อนุกรรมการและเลขานุการ