ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชมพูนุช บุญสนอง
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวณิชกานต์ เพชรสีช่วง
อนุกรรมการและเลขานุการ