โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวัลลภา ดาหลาย
ประธานอนุกรรมการ

นางปิ่นมณี ชัยวงศ์
อนุกรรมการ

นางสาวจิราณี เรืองอินทร์
อนุกรรมการ

นางยุวรัตน์ อรรถฉายะกุล
อนุกรรมการและเลขานุการ