ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปิ่นมณี ชัยวงศ์
ประธานอนุกรรมการ

นางวัลลภา ดาหลาย
อนุกรรมการ

นางยุวรัตน์ อรรถฉายะกุล
อนุกรรมการและเลขานุการ