ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิราพร วังขุนพรหม
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวโยธกา แก้วพูล
อนุกรรมการ

เฉลิมชนม์ โปซิว
อนุกรรมการ