ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางแสงเดือน เจริญฤทธิ์
ประธานอนุกรรมการ

ว่าที่ ร.ต.มานะ เกตุพจน์
อนุกรรมการและเลขานุการ