โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางแสงเดือน เจริญฤทธิ์
ประธานอนุกรรมการ

ว่าที่ร.ต.มานะ เกตุพจน์
อนุกรรมการและเลขานุการ